ทรัพยากรสารสนเทศ

            Information Resources

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) คือ

      ข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้  ความคิด  ประสบการณ์ที่เป็นแก่นหรือเนื้อหาสำคัญที่ได้จำแนก ชี้แจง แสดงออกมาให้ปรากฏ โดยการกลั่นกรองเรียบเรียงและประมวลไว้โดยใช้ภาษา สัญลักษณ์ รูปภาพ รหัส และ อื่นๆ รวมทั้งบันทึกลงบนวัสดุหลายชนิด เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา

กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ

1.ทรัพยากรตีพิมพ์ (Printed materials) เช่น หนังสือ วารสาร รายงานประจำปี

2.ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์(Non-printed materials)เช่น แถบบันทึกเสียง ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช

3.ทรัพยากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic resource) เช่น สื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now