ทรัพยากรสารสนเทศ

            Information Resources

ebook-template-lp-image-2.gif

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) คือ

      ข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้  ความคิด  ประสบการณ์ที่เป็นแก่นหรือเนื้อหาสำคัญที่ได้จำแนก ชี้แจง แสดงออกมาให้ปรากฏ โดยการกลั่นกรองเรียบเรียงและประมวลไว้โดยใช้ภาษา สัญลักษณ์ รูปภาพ รหัส และ อื่นๆ รวมทั้งบันทึกลงบนวัสดุหลายชนิด เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา

กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ

1.ทรัพยากรตีพิมพ์ (Printed materials) เช่น หนังสือ วารสาร รายงานประจำปี

2.ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์(Non-printed materials)เช่น แถบบันทึกเสียง ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช

3.ทรัพยากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic resource) เช่น สื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ